RioBotz

PUC-Rio

BR

RJ

emillyooliverr

Touro

Middleweight - 54,4kg / 120lb

Mini Touro

Beetleweight - 1,36kg / 3lb

Lacraia

Middleweight - 54,4kg / 120lb

Anubis

Middleweight - 54,4kg / 120lb

Ciclone

Middleweight - 54,4kg / 120lb

Titan

Middleweight - 54,4kg / 120lb

Puminha

Hobbyweight - 5,44kg / 12lb

Tourinho

Hobbyweight - 5,44kg / 12lb

Micro Touro

Antweight - 454g / 1lb

Pico Maloney

Fairyweight - 150g

Touro Light

Lightweight - 27,2kg / 60lb

Touro Jr

Hobbyweight - 5,44kg / 12lb

Touro Feather

Featherweight - 13,6kg / 30lb

Pé de Boi+

3kg (Auto)

Pé de Boi

3kg (R/C)

RioBotz Hockey Team

Pro (6,8kg)

Boi da Cara Preta

3kg (R/C)

Boi da Cara Preta+

3kg (Auto)

Pico Touro

Fairyweight - 150g

Fura Olho

Featherweight - 13,6kg / 30lb

Maloney

Middleweight - 54,4kg / 120lb

Touro Classic

Middleweight - 54,4kg / 120lb

Papacuras

Pro

Nervoso

LEGO - 1kg (Auto)

Chewbacca

LEGO - 1kg (Auto)

Mini Maloney

Beetleweight - 1,36kg / 3lb

C3

3kg (R/C)

C3+

3kg (Auto)

Micro Maloney

Antweight - 454g / 1lb

Feather2

Featherweight - 13,6kg / 30lb

Vaca Light

Lightweight - 27,2kg / 60lb

Mini Match

Beetleweight - 1,36kg / 3lb

Micro Match

Antweight - 454g / 1lb

Mini Puma

Beetleweight - 1,36kg / 3lb

Touro Maximus

Heavyweight - 113kg / 250lb

Micro Snail

Antweight - 454g / 1lb

Mini Snail

Beetleweight - 1,36kg / 3lb

Puma+

Pro

Lince

Pro

Coiote

3kg (R/C)

Mini Coiote

Mini - 500g (Auto)

Bumba

Mini - 500g (Auto)

Coiote+

3kg (Auto)

Pico Titan

Fairyweight - 150g

Micro Titan

Antweight - 454g / 1lb

Micro Puma

Antweight - 454g / 1lb

Aldebaran

3kg (R/C)

Aldebaran+

3kg (Auto)

Baby Shark

Fairyweight - 150g

Micro Maloney Classic

Antweight - 454g / 1lb

Mini Coiote Remoto +

Mini - 500g Remoto (Auto)

Mini Coiote Remoto

Mini - 500g Remoto (R/C)

RioBotz Hockey Team Remoto

Mini Remoto (3,4kg)

Puma+ Indoor

Indoor

Kunai

Beetleweight - 1,36kg / 3lb

Post Maloney

Beetleweight - 1,36kg / 3lb

SIMAS

Pro

Bumba +

Mini - 500g (R/C)

SIMAS +

Perseguidor