RioBotz

PUC-Rio

BR

RJ

matheus.amaral1999

Touro

Middleweight - 54,4kg (120lb)

Mini Touro

Beetleweight - 1,36kg (3lb)

Lacraia

Middleweight - 54,4kg (120lb)

Anubis

Middleweight - 54,4kg (120lb)

Ciclone

Middleweight - 54,4kg (120lb)

Titan

Middleweight - 54,4kg (120lb)

Puminha

Hobbyweight - 5,44kg (12lb)

Tourinho

Hobbyweight - 5,44kg (12lb)

Micro Touro

Antweight - 454g (1lb)

Pico Maloney

Fairyweight - 150g

Touro Light

Lightweight - 27,2kg (60lb)

Touro Jr

Hobbyweight - 5,44kg (12lb)

Touro Feather

Featherweight - 13,6kg (30lb)

Pé de Boi+

Sumô - 3kg (Auto)

Pé de Boi

Sumô - 3kg (R/C)

RioBotz Hockey Team

Hockey - Pro (6,8kg)

Boi da Cara Preta

Sumô - 3kg (R/C)

Boi da Cara Preta+

Sumô - 3kg (Auto)

Pico Touro

Fairyweight - 150g

Fura Olho

Featherweight - 13,6kg (30lb)

Maloney

Middleweight - 54,4kg (120lb)

Touro Classic

Middleweight - 54,4kg (120lb)

Papacuras

Seguidor de Linha - Pro

Nervoso

Sumô LEGO - 1kg (Auto)

Chewbacca

Sumô LEGO - 1kg (Auto)

Mini Maloney

Beetleweight - 1,36kg (3lb)

C3

Sumô - 3kg (R/C)

C3+

Sumô - 3kg (Auto)

Micro Maloney

Antweight - 454g (1lb)

Feather2

Featherweight - 13,6kg (30lb)

Vaca Light

Lightweight - 27,2kg (60lb)

Mini Match

Beetleweight - 1,36kg (3lb)

Micro Match

Antweight - 454g (1lb)

Mini Puma

Beetleweight - 1,36kg (3lb)

Touro Maximus

Heavyweight - 113kg (250lb)

Micro Snail

Antweight - 454g (1lb)

Mini Snail

Beetleweight - 1,36kg (3lb)

Puma+

Robô Trekking - Pro

Lince

Seguidor de Linha - Pro

Coiote

Sumô - 3kg (R/C)

Mini Coiote

Sumô Mini - 500g (Auto)

Bumba

Sumô Mini - 500g (Auto)

Coiote+

Sumô - 3kg (Auto)

Pico Titan

Fairyweight - 150g

Micro Titan

Antweight - 454g (1lb)

Micro Puma

Antweight - 454g (1lb)

Aldebaran

Sumô - 3kg (R/C)

Aldebaran+

Sumô - 3kg (Auto)

Baby Shark

Fairyweight - 150g

Micro Maloney Classic

Antweight - 454g (1lb)

Mini Coiote Remoto +

Sumô Mini - 500g Remoto (Auto)

Mini Coiote Remoto

Sumô Mini - 500g Remoto (R/C)

RioBotz Hockey Team Remoto

Hockey - Mini Remoto (3,4kg)

Puma+ Indoor

Robô Trekking - Indoor

Kunai

Beetleweight - 1,36kg (3lb)

Post Maloney

Beetleweight - 1,36kg (3lb)