RioBotz

PUC-Rio

BR

RJ

matheus.amaral1999

Touro

Middleweight - 120lb (54,4kg)

Mini Touro

Beetleweight - 3lb (1,36kg)

Lacraia

Middleweight - 120lb (54,4kg)

Anubis

Middleweight - 120lb (54,4kg)

Ciclone

Middleweight - 120lb (54,4kg)

Titan

Middleweight - 120lb (54,4kg)

Puminha

Hobbyweight - 12lb (5,44kg)

Tourinho

Hobbyweight - 12lb (5,44kg)

Micro Touro

Antweight (454g - 1lb)

Pico Maloney

Fairyweight (150g)

Touro Light

Lightweight - 60lb (27,2kg)

Touro Jr

Hobbyweight - 12lb (5,44kg)

Touro Feather

Featherweight - 30lb (13,6kg)

Pé de Boi+

Sumô - 3kg (Auto)

Pé de Boi

Sumô - 3kg (R/C)

RioBotz Hockey Team

Hockey - Pro (6,8kg)

Boi da Cara Preta

Sumô - 3kg (R/C)

Boi da Cara Preta+

Sumô - 3kg (Auto)

Pico Touro

Fairyweight (150g)

Fura Olho

Featherweight - 30lb (13,6kg)

Maloney

Middleweight - 120lb (54,4kg)

Touro Classic

Middleweight - 120lb (54,4kg)

Papacuras

Seguidor de Linha - Pro

Nervoso

Sumô LEGO - 1kg (Auto)

Chewbacca

Sumô LEGO - 1kg (Auto)

Mini Maloney

Beetleweight - 3lb (1,36kg)

C3

Sumô - 3kg (R/C)

C3+

Sumô - 3kg (Auto)

Micro Maloney

Antweight (454g - 1lb)

Feather2

Featherweight - 30lb (13,6kg)

Vaca Light

Lightweight - 60lb (27,2kg)

Mini Match

Beetleweight - 3lb (1,36kg)

Micro Match

Antweight (454g - 1lb)

Mini Puma

Beetleweight - 3lb (1,36kg)

Touro Maximus

Heavyweight - 220lb (99,8kg)

Micro Snail

Antweight (454g - 1lb)

Mini Snail

Beetleweight - 3lb (1,36kg)

Puma+

Robô Trekking - Pro

Lince

Seguidor de Linha - Pro

Coiote

Sumô - 3kg (R/C)

Mini Coiote

Sumô Mini - 500g (Auto)

Bumba

Sumô Mini - 500g (Auto)

Coiote+

Sumô - 3kg (Auto)

Pico Titan

Fairyweight (150g)

Micro Titan

Antweight (454g - 1lb)

Micro Puma

Antweight (454g - 1lb)

Aldebaran

Sumô - 3kg (R/C)

Aldebaran+

Sumô - 3kg (Auto)

Baby Shark

Fairyweight (150g)

Micro Maloney Classic

Antweight (454g - 1lb)

Mini Coiote Remoto +

Sumô Mini - 500g Remoto (Auto)

Mini Coiote Remoto

Sumô Mini - 500g Remoto (R/C)

RioBotz Hockey Team Remoto

Hockey - Mini Remoto (3,4kg)

Puma+ Indoor

Robô Trekking - Indoor

Kunai

Beetleweight - 3lb (1,36kg)

Post Maloney

Beetleweight - 3lb (1,36kg)